Osebna izkaznica
Osnovne informacije
Vpis
Visokošolski strokovni program
Magistrski program

Osebna izkaznica

 

Evropsko središče Maribor (ESM) je bilo kot akademska skupnost institucij in posameznikov v podonavski regiji ustanovljeno leta 2007 s podporo lokalnih skupnosti, gospodarstva in nacionalnih institucij, zato da bi razvilo nove, aplikativne, interdisciplinarne, deficitarne, mednarodne, problemsko in evropsko usmerjene dodiplomske in podiplomske programe, ki bi bili komplementarni obstoječim programom in po katerih bi obstajalo povpraševanje na evropskem trgu. Programi, temelječi na mobilnosti študentov in profesorjev, zato vključujejo profesorje in znanstvenike s partnerskih institucij v Sloveniji in Evropi (posebej v Podonavju), ki bodo z razvojem mejnih in integrativnih znanosti prispevali k reševanju problemov v regiji in posledično višji kakovosti življenja, ekološkemu ravnotežju, konkurenčnosti, trajnostnemu razvoju, miru in evropski integraciji.


ESM je samostojni visokošolski zavod, vpisan v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in raziskovalni zavod vpisan v register raziskovalni organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno delo Republike Slovenije.


ESM ima zagotovljene materialne pogoje dela skupaj s strateškimi partnerji, zlasti prostore, knjižnico, informacijsko infrastrukturo, laboratorije in učilnice, bodisi lastne ali pri poslovnih partnerjih. Nadaljnji razvoj materialnih pogojev dela se bo planiral skladno s potrebami in možnostmi.


 

 

Poslanstvo in vizija

 

Vizija ESM je, da postane mednarodna Evropska univerza, center odličnosti v izobraževanju in raziskovanju, ki bo s strateškim in aplikativnim razvojem kreativno reševal gospodarsko tehnološke, zdravstvene in socialno politične, ekološko podnebne in medkulturne probleme Centralne Evrope, zlasti Podonavja in Balkana. Evropska univerza bo kot odprta akademska skupnost ponudila s svojimi partnerji projekte za gospodarski in tehnološki razvoj, mir in demokracijo v združeni Evropi, trajnostni razvoj ter razvoj ekološkega ravnotežja v regiji in s tem dala prispevek k reintegraciji Evrope v miru in blagostanju.

ESM si prizadeva za:

 • razvoj, poglabljanje, ohranjanje in širjenje znanja s poučevanjem, raziskovanjem in akademsko radovednostjo;
 • razvoj mejnih znanosti;
 • krepitev miru, vzajemnega spoštovanja, etike s profesionalnimi standardi, razumevanje med različnimi kulturami, narodi in jeziki, zlasti v Srednji in JV Evropi;
 • krepitev trajnostnega razvoja in ohranitev naravnih virov;
 • krepitev povezav med regijami, gospodarstvom in akademskimi institucijami;
 • razvijanje vrednot intelektualne neodvisnosti in svobode raziskovanja;
 • razumevanje in odzivanje na resnična vprašanja visokega šolstva;
 • delovanje v korist lokalne, nacionalne in globalne skupnosti;
 • iskanje odgovorov na stalno se spreminjajoče kulturno, izobraževalno, ekonomsko in socialno okolje;
 • podpiranje družbene stabilnosti z uveljavljanjem socialno-tržnega gospodarstva, ki vodi do družbenega ravnotežja preko malih in srednje velikih podjetij, kooperativ in ostalih instrumentov družbene stabilnosti;
 • razvoj izobraževanja na daljavo skupaj z informacijsko-komunikacijskimi partnerji. Izobraževanje na daljavo bo temeljilo na principih vseživljenjskega učenja in bo usmerjeno k splošni profesionalni, moralni in kulturni prenovi celotne regije;
Avtorske pravice © 2011 ESM - Evropsko središče Maribor. Vse pravice pridržane.